Please in my backyard – Plan Groenwijk

Foto Guillaume Groen

Op donderdag 2 juli 2020 organiseerde de WBG een persconferentie voor de presentatie van het plan voor grootschalige huisvesting flexibele arbeidskrachten ‘Please in my backyard’ bij Van der Valk in Hoorn.


Online bijeenkomst plan Groenwijk; Please in my backyard

De Westfriese Bedrijvengroep en de aangesloten projectleden van het plan Groenwijk organiseerden op woensdag 16 december 2020 een unieke bijeenkomst, een virtueel werkbezoek aan Zeewolde en informatie over het plan Groenwijk. Aan de ruim 90 deelnemers uit de lokale, provinciale en landelijke politiek werd een beeld geschetst van de huidige omvang en noodzaak van een menselijke duurzame huisvesting van flexibele arbeidskrachten én hoe het plan Groenwijk daarvoor een oplossing biedt.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de vorderingen van dit plan.

  • video ‘virtueel werkbezoek Zeewolde’ staat hiernaast
  • FAQ – de vragen en antwoorden vanuit de online bijeenkomst van 16 december staan hieronder.
  • Heeft u vragen die niet hieronder worden beantwoord? Stuur uw vraag aan bashar@westfriesebedrijvengroep.nl.

Virtuele rondleiding in Zeewolde

Slot Zoom meeting

  • Vanaf 6.48min. “Hoe nu verder…”

FAQ - de vragen en antwoorden vanuit de online bijeenkomst

Voordelen gemeente

Vraag: Wat is een mogelijk voordeel voor de gemeente waar Groenrijk wordt gevestigd? Wat zijn de voordelen voor de inwoners?

Het voordeel is dat onzichtbare Flexkrachten zichtbaar worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat hulpdiensten als brandweer weten wie waar woont. Het betekent ook dat de gemeente aanspraak kan doen op het gemeentefonds wat tot €2000 per inwoner kan opleveren voor die gemeente.

Voor de bewoners betekent het minder overlast in de kern en meer aanbod op de regulieren woningmarkt, door het vrijkomen van woningen met flexkrachten. Ook winkeliers en horeca in de regio zullen profiteren van de nieuwe klandizie.

Vraag: Hoe zorg je dat je die gelden uit het gemeentefonds krijgt met flexkrachten die in januari nog niet zijn ingeschreven?

Door in januari aantallen te meten. Feit is dat per kamer niet dezelfde persoon het hele jaar verblijft. Het kan zijn dat er in de loop van het jaar meerdere flexkrachten na elkaar de kamer gaan gebruiken. Het blijft ten alle tijden dat er in januari iemand ingeschreven staat. Dat betekent dat we 1 inschrijving per kamer hebben per jaar die betaald wordt uit het gemeente fonds.

Doelgroep

Vraag: Wie mag er verblijven en hoe lang? Gaan we er ook statushouders huisvesten? En wat als er gezinnen ontstaan?

Groenwijk is alleen bedoeld voor short en midstay verblijf van flexkrachten. Short stay is vaak tot 6 maanden en midstay is tot maximaal 2 jaar. Gezinnen en statushouders zijn niet toegestaan op Groenwijk. 70% van de flexwerkers is na 2 jaar terug naar het land van herkomst. Een groot deel van de overgebleven (30%) mensen vindt een woning op de reguliere woningmarkt omdat ze een gezin stichten bijvoorbeeld. Mocht er toch een gezin ontstaan dan bieden sluiswoningen de tijd en ruimte om tot een oplossing te komen.

Vraag: Hoe komen mensen na 2 jaar aan een woning? Verschuif je het probleem niet 2 jaar?

Men kan via de reguliere huur- en koopmarkt aan een woning komen als zij zich in Nederland willen vestigen. Dat is net zo eerlijk want iedereen in Nederland moet dat. Groenwijk ondersteunt wel in het proces met een makelaar omdat het soms lastig kan zijn als je bijvoorbeeld de taal niet goed spreekt.

Vraag: Als iemand zijn baan verliest of stopt met het werk, hoe lang mag je dan nog blijven? Wat als je niet meer in Westfriesland werkt moet je dan verhuizen?

Groenwijk staat 25% sluisbewoners toe en begeleidt mensen van werk naar werk of naar een nieuw verblijf. Daarmee bieden we mensen de tijd en ruimte en komen ze niet op straat zoals het nu vaak het geval is. Het vinden van een oplossing is een gedeelde verantwoordelijkheid van de mensen en de uitzender onder begeleiding van de beheersorganisatie die opgericht wordt voor groenwijk.

Vraag: Is Groenrijk een openbaar park. Dus ook toegankelijk voor bewoners van de gemeente?

Groenwijk is alleen bedoelt voor flexkrachten om te verblijven. Het is uiteraard wel openbaar voor bezoekers. Er is een receptie aanwezig die toezicht houdt op wie aanwezig is ivm hulpdiensten en de orde. Iedereen is welkom om te bezoeken, zolang men zich bij de receptie aanmeldt.

 

Locatie en realisatie

Vraag: Is het de bedoeling dat Groenrijk tegen een bestaande kern wordt gerealiseerd of met afstand naar een bestaande kern. Wat wordt dan ongeveer de afstand?

Groenwijk is bedoeld voor mensen die primair hier komen werken. Wij bevelen aan om te kiezen voor een locatie in het buitengebied met goede ontsluiting naar werk en voorzieningen. Niet te dicht op de kern maar wel per fiets bereikbaar.

Vraag: Tegen welke problemen zijn ze in Zeewolde aangelopen die wij ook kunnen verwachten?

In Zeewolde was de vergunningsperiode van 10 jaar een probleem. Dat maakt duurzame en kwalitatieve hoogwaardige bouw lastig vanwege het investeringsrisico van niet verlengen na 10 jaar. Groenwijk zou met een 30 jaar vergunning duurzaamheid en kwaliteit kunnen bieden zonder concessies te doen op bijvoorbeeld de betaalbaarheid van de kamers en het beheer.

Vraag: Liggen er kansen bij huidige verouderde recreatieterreinen?

Vakantieparken als verblijf voor flexkrachten gaan te koste van het toeristisch aanbod. Nieuwbouw geniet de voorkeur gezien de wensen van de flexwerkers en de duurzaamheid van het vastgoed. Nieuwbouw kan uiteraard ook op vakantieparken.

Vraag: Hoeveel ruimte neemt Groenrijk in?

Groenwijk bestaat uit 3-4 hectare met gebouwen van maximaal 3 verdiepingen inclusief voorzieningen en parkeerplekken. Daarmee komen 250 woningen vrij die 10 hectare vertegenwoordigen.

Vraag: Welke partijen zijn bereid om als investeerder en ontwikkelaar op te treden en waar investeren zijn in?

Groenwijk wordt als prijsvraag in de markt gezet. Compleet met toegangswegen, nutsvoorzieningen en een duurzame (gasloze) gebouwen met supermarkt en sportvoorziening. Meerdere marktpartijen geven aan hierin te willen investeren. De businesscase is rendabel. Ook woningcorporaties zijn bereid hierin een rol te nemen als de markt het laat liggen. Een Publiek-Privaat consortium achten wij wenselijk.

Vraag: Welke partijen zijn de afnemers?

Een consortium van professionele uitzenders en werkgevers wordt gezien als afnemer van de kamers. Daarnaast komen 25% van de woningen beschikbaar voor individuele huurders.

 

Registratie

Vraag: Wat is in Zeewolde de ervaring met de registratie van de flexkrachten? En wat wordt bedoeld met het Westlandsmodel? En hoe werkt het als je meteen uitschrijft bij inschrijving?

Het gebeurt vaak dat Flexkrachten vertrekken zonder zich uit te schrijven. Door de uitschrijving meteen in te vullen, maar niet op te sturen, zorg je ervoor dat niet vergeten wordt uit te schrijven. Hierdoor blijven geen mensen ingeschreven die er niet meer wonen. De beheersorganisatie is in dat geval gemachtigd je uit te schrijven.

Vraag: Registratie bij de gemeente is pas verplicht na vier maanden. Er zijn uitzendbureaus die werknemers om die reden verplaatsen, zodat die uit beeld blijven. Zijn er al ideeën hoe dit ondervangen kan worden?

Groenwijk gaat uit van het principe meteen inschrijven en voorziet daarin door een beheersorganisatie en een raad van toezicht waar ook de gemeente deelneemt.

 

Aantallen en schaal

Uit onderzoek van de Westfriese gemeenten (desicio) blijkt dat er 10.000 arbeidsmigranten in Westfriesland werken en dat het aantal verdubbelt naar 20.000 in de komende 10 jaar.

Vraag: Hoeveel van de totale behoefte kunnen we met dit plan afdekken? En hoe zit dat bij de andere 8000 arbeidsmigranten? Wat lost Groenwijk op?

Groenwijk lost het probleem op dat er straks nog meer woningen worden opgekocht door huisjesmelkers die op onfatsoenlijke wijze flexkrachten huisvesten. Woningen die eigenlijk bedoeld zijn voor starters en gezinnen. Door een goed alternatief te beiden halen we de wind uit de zeilen van de huisjesmelkers die gretig inspelen op de schaarste. Naast Groenwijk zijn er ook veel flexkrachten die bij agrariërs op het erf wonen onder goed omstandigheden en goed beheer. Daarnaast kan Groenwijk verder uitgerold worden in andere regio’s als de Noordkop en Alkmaar. Daarmee maken we nog meer meters met 3 of meer locaties.

Vraag: LIDL in Zwaag gaat naar Almere in de toekomst. is dan 2000 woningen niet te veel?

Nee, Uit onderzoek van de Westfriese gemeenten (desicio) blijkt dat er 10.000 arbeidsmigranten in Westfriesland werken en dat het aantal verdubbelt naar 20.000 in de komende 10 jaar. Hierin is ook het vertrek van bedrijven en automatisering meegenomen.

 

Menselijk en onafhankelijk

Vraag: Is er ook gesproken met de flexkrachten en wat willen zij? Wat is de mening van het FNV over dit plan en redenen waarom de FNV dit plan ondersteund?

Ja, Flexkrachten zijn betrokken via FNV bondgenoten die met en namens vele flexkrachten spreekt. Flexkrachten geven aan dat een privé kamer, de onafhankelijkheid van werken en wonen voor hen belangrijke punten zijn. FNV heeft meegeschreven aan de aanbevelingen in het plan Groenwijk. Daarin staan bijvoorbeeld de privé kamers als een must. En ook sluiswoningen om de onafhankelijkheid te garanderen.

Vraag: Bij de uitzenders zit er nogal wat kaf onder het koren. Hoe kunnen wij hierin goed en verantwoorde keuzes maken. Is een eigen gezamenlijk Westfries Uitzendbureau een mogelijk alternatief?

Werkgevers als Hessing, Action en daarnaast veel meer die lid zijn van de WBG, gaan alleen nog maar zaken doen met uitzendbureaus die hun personeel fatsoenlijk huisvesten. Dat betekent concreet niet bij huisjesmelkers die de mensen uitbuiten maar op locaties als Groenwijk waar het menselijk en ordelijk is geregeld. Daarmee halen we de wind uit de zeilen van de malafide uitzenders en huisjesmelkers.

 

Vervolg

Vraag: Zijn er knelpunten om dit daadwerkelijk op korte termijn te kunnen realiseren?

De knelpunten zijn dat we met elkaar draagvlak moeten vinden en een locatie aanwijzen. Deze draagvlak begint bij de gemeente en provincie zowel, ambtelijk, bestuurlijk als in de politiek. Daarna moeten we publiek privaat de wettelijk kaders opstellen die een dergelijk concept mogelijk maken. Den daarbij aan Ruimtelijke ordeningskader. Ook is de beperkte ambtelijke capaciteit een regionale samenwerkign op dit vlak een knelpunt.

Vraag : als de initiatiefnemers niet zelf met een locatie voorstel komen, hoe wordt dan voorkomen dat er niets gebeurt of de zaak van bord naar bord wordt geschoven?

Goenwijk is een geen concreet te bouwen plan. Het is een aanbeveling op basis van waarden opgesteld door de stakeholders. Wij adviseren om publiek privaat een prijsvraag in de markt te zetten en locaties uit de markt op te halen. Maar niet voor we de kaders opstellen die een dergelijk concept mogelijk maken.

Vraag: Hoe is het plan ontvangen bij de burgemeesters en zijn er al concrete vervolgstappen die jullie willen gaan zetten?

Het plan is positief ontvangen door Burgemeesters en wethouders in Westfriesland en erbuiten. Ook bij de provincie en Ministerie is er bewondering voor de samenwerking over de verschillende maatschappelijke partijen. De volgende stap wordt een reactie van de bestuurders of wij publiek privaat verder gaan met het zoeken naar een locatie.

Vraag: Zijn er al beelden over de doorlooptijd van zo’n project, gerekend vanaf de start?

Het project kan al in 2 jaar gerealiseerd worden mits alles goed verloopt. Daarin is de samenwerking met de gemeenten en provincie van cruciaal belang als het gaat om de ruimtelijke ordening en vergunningsproces.

 

Overige

Vraag: Gaat dit plan ten laste van het beschikbaar gestelde contingent (te realiseren woningen op jaarbasis) vanuit de provincie?

Nee, dit plan staat er los van en betekent dan ook extra woningen. Niet door ze te bouwen maar door deze vrij te maken van huisjesmelkers die ze verhuren aan flexkrachten.


Deze FAQ is is voor het laatst bijgewerkt op 23-12-2020 11:45 uur.