agenda

VERBLIJFSRECREATIE TOP HOLLAND BOVEN AMSTERDAM 2019

De Stuurgroep Verblijfsrecreatie Holland Boven Amsterdam nodigt u uit voor de Verblijfsrecreatie top Holland Boven Amsterdam. Wij hebben een inspirerend programma voor u samengesteld en hopen u tijdens de top te ontmoeten.

Verblijfsrecreatie is een belangrijke sector in de regio Holland Boven Amsterdam. Daarbij heeft de regio de ambitie om in 2030 de beste verblijfsrecreatiesector van Nederland te hebben. Tijdens de top praten overheden, (toeristische) organisaties, bedrijfsleven en andere belanghebbenden met elkaar over de stappen die hiervoor nodig zijn. Naast grote kansen spelen ook flinke uitdagingen: concurrentie, snel veranderende vraag, aanbod dat geen perspectief meer heeft en oneigenlijk en onwenselijk gebruik. Dit vraagt een integrale aanpak en de verblijfsrecreatie krijgt daarom ook landelijk veel aandacht vanuit het ministerie van BZK en de VNG, die gezamenlijk een landelijke actieagenda hebben opgesteld.

Het programma:

13.00 uur Inloop

13.30 uur Welkom door Harry Nederpelt, Jack van der Hoek en dagvoorzitter Lars Pijlman

Harry Nederpelt, wethouder in Medemblik, is voorzitter van de stuurgroep Vitale Verblijfsrecreatie Holland Boven Amsterdam.
Jack van der Hoek, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor o.a. Economie en Recreatie & Toerisme.
Lars Pijlman, directeur van Seinpost en ZKA, specialist economische visie- en gebiedsontwikkeling. Ondersteunt regio’s en gemeenten bij realiseren van economische/toeristische ambities, zoals onlangs als programmanager Vitale Vakantieparken Drenthe.

13.45 uur Landelijke vraagstukken, De landelijke actie-agenda vakantieparken
verzorgd door afdeling Bestuur en Wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

14.00 uur Vitale Vakantieparken Drenthe
Henk van de Boer, oud-gedeputeerde Drenthe en voorzitter stuurgroep vitale vakantieparken Drenthe
Samen met gemeenten, Recreatieschap Drenthe en RECRON werkt provincie Drenthe aan het project Vitale Vakantieparken.

14.15 uur Regio Holland Boven Amsterdam, van visie en ambitie naar uitvoering
Merlijn Pietersma, als Leisure strateeg verbonden aan ZKA, helpt organisaties en toeristische regio’s richting en vaart te geven.

14.30 uur Wat hebben ondernemers nodig van de overheid?
Cees Slager, voorzitter Recron en ondernemer in de verblijfsrecreatie neemt ons mee in de behoeften van de sector en welke instrumenten daarvoor door de overheid kunnen worden ontwikkeld.

14.45 uur In gesprek met de sprekers
O.l.v de dagvoorzitter worden de sprekers en de zaal uitgedaagd om te formuleren hoe de regio haar ambities kan realiseren, dwars door de weerbarstige en politieke werkelijkheid heen.

15.15 uur Pauze

15.45 uur Inspirerende deelsessies

A. Regionaal Kwaliteitsteam Verblijfsrecreatie: adviseren van ondernemers om de sector te versterken.
Welke instrumenten kunnen vanuit de overheden worden ontwikkeld waarmee de sector vooruit geholpen kan worden. Jan Jaap Thijs, adviseur Bureau Ruimte & Vrije tijd, neemt u mee in het organiseren van een expertteam. Senior adviseur Jan Jaap onderzoekt momenteel de vitaliteit van de sector in Regio Alkmaar en Westfriesland en maakt deel uit van de kwaliteitsteams in Drenthe en op De Veluwe met daarin experts uit verschillende branches en disciplines die ondernemers in de verblijfsrecreatie adviseren over de verbetering van hun bedrijfsvoering.

B. Exploitatie overeenkomsten:  stimuleren van recreatief-toeristische exploitatie en kwaliteitsverbetering van een locatie
Veel vakantieparken zijn in het verleden uitgepond, zijn daardoor versnipperd qua eigendom en worden niet meer toeristisch-recreatief geëxploiteerd en gebruikt. Eelco de Jong, advocaat bij Zypp Advocaten, geeft handvatten om, bij nieuwe ontwikkelingen en herontwikkelingen, te komen tot goede afspraken met ondernemers en ontwikkelaars die passen bij de ambities van de regio en die afspraken ook juridisch te borgen in anterieure overeenkomsten en andere contracten.

C. Integraal samenwerken: hoe creëert u slagkracht binnen uw eigen organisatie
Vanuit de domeinen EZ, RO, Wonen, Sociale zaken en openbare orde & veiligheid zal aandacht en inzet nodig zijn om te komen tot de meest vitale verblijfsrecreatieregio van Nederland. En vice versa: verblijfsrecreatie kan helpen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven zoals: flexibel wonen, huisvesting, ruimtelijke kwaliteit en werkgelegenheid. Het probleem van het ene domein biedt een kans voor het andere domein.
Daarom is het de vraag: hoe ontwerp je een regionale integrale aanpak vitale verblijfsrecreatie en hoe kom je tot een bijpassende uitvoeringsagenda waar we warm voor lopen? Merlijn Pietersma en Lars Pijlman van ZKA-Seinpost reiken een methodiek aan. Vervolgens gaan ze met u in gesprek over hoe deze werkwijze ook tot resultaat leidt voor Holland Boven Amsterdam én voor uw gemeente.

D. Sociale problematiek op vakantieparken: stimuleren om samen met de sector tot oplossingen te komen
VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving adviseert en ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van handhavingstaken van de wetten in het sociaal domein. Zij laten u zien dat de problematiek op vakantieparken soms verder gaat dan hier en daar wat oneigenlijk gebruik van verblijfseenheden. Het gebruik van data, kennis en kunde van andere organisaties levert vaak nieuwe inzichten op. Door samen te werken heeft u als gemeente een grotere slagkracht bij ‘veelzijdige’ handhavingsvraagstukken en vergroot u de kans op een duurzame oplossing.

16.30 u Korte nabeschouwing en netwerkborrel

Wij zien u graag op 5 september Hoorn – MELD JE HIER AAN

De Stuurgroep Vitale Verblijfsrecreatie Holland boven Amsterdam

Harry Nederpelt     
Wethouder Medemblik
Regio West-Friesland
Heleen Keur      
Wethouder Den Helder
Regio Kop van NH
Erik Bekkering
Wethouder Bergen
Regio Alkmaar