Sluit aan bij het grootste netwerk in regio Westfriesland!

 Samen zetten we Westfriesland op de kaart!

Vrijwel alle ondernemersverenigingen uit de regio zijn vertegenwoordigt bij de Westfriese Bedrijvengroep (WBG). Samen staan wij regionaal en landelijk sterker als het gaat om de onderwerpen.

–          Veilige bedrijventerreinen met betaalbaar glasvezel.
–          Door trekken en opwaarderen van de N23 naar A23.
–          Voldoende woningen en personeel in de regio.

Waarom lid worden van de WBG?

Welke ondernemers zijn u voorgegaan?

       

        

U kunt lid worden van de WBG via uw lokale vereniging of direct als partner. Leden zijn ondernemers die met een lokale binding. Partners zijn grotere bedrijven en instellingen zonder lokale binding die het netwerk en lobby van de WBG waardevol vinden. Kijk hiervoor op onze partnerpagina.

Vul onderstaand formulier in en haak snel aan bij het grootste netwerk in de regio!

Doe mee!

  U kunt lid worden van de WBG via een aangesloten club of partner / sponsor zoals hieronder vermeld staat. De keuze is aan U.
 • WBG bijdrage

  De WBG bijdrage komt bovenop de contributie van de aangesloten vereniging, HIervoor is de staffel als volgt:
  € 50 voor bedrijven tot 11 werknemers
  € 100 voor bedrijven 11- 99 werknemers
  € 200 voor bedrijven meer dan 99 werknemers.

Breedband

Breedband Congres 1 februari 2018De werkgroep Breedband is druk bezig met de digitale bereikbaarheid voor alle ondernemers.

Op donderdag 1 februari 2018 wordt een Congres Breedband samen met de gemeenten georganiseerd om de markt transparant te maken voor alle ondernemers.  Waar ligt glasvezel? Kan het goedkoper? En wat levert het mijn bedrijf op?
Dit congres is een ontmoetingsplek voor ondernemers en bestuurders van de VVRE. Samen voor een vitale regio!
De behoefte is groot voor bandbreedte bij bedrijven en de werkgroep ziet dat de inspanningen hiervoor van toegevoegde waarde is; inventarisaties en kennis delen.
Op dit moment wordt door de gemeente Koggenland en gemeente Opmeer een vraagbundelingstraject gestart, de gemeente Hoorn is bezig om de mogelijkheden van Smart City te onderzoeken en wordt de koper/glasvezel infrastructuur in Westfriesland in kaart gebracht.
In de gemeente Medemblik is onlangs bedrijventerrein Overspoor officieel aangesloten op glasvezelinternet. De aanleg hiervan is tot stand gekomen door de bedrijven, gemeente Medemblik, de ondernemersverenigingen en het Ondernemersfonds Medemblik.

 

Eind juni heeft de WBG een reactie gestuurd naar de Provincie op de Kaderbrief 2018-2021.

 

 

Werkgroep Talent (gekwalificeerd personeel)

Aandachtspunten zijn op dit moment:

– Inventariseren welke initiatieven er allemaal spelen in het werkgebied van de WBG m.b.t. het aantrekken van gekwalificeerd personeel.

 • Match maken tussen aanbod (leerlingen) en opleidingen /sector
 • Match maken tussen werkzoekende en sector/bedrijven (omscholingsmogelijkheden) (te denken valt hierbij ook aan de subsidies die hier beschikbaar voor zijn)
 • Match maken tussen langdurig werklozen/bijstand en sector/bedrijven (te denken valt hierbij ook aan de subsidies die hier beschikbaar voor zijn)

– Welke behoefte er in het werkgebied is / welke te korten zijn, welke sectoren, waar komen de tekorten, welke opleidingsniveaus/etc/etc

Hierdoor krijgen we een duidelijk en helder beeld waardoor er ook beter gestuurd kan worden en dus iets voor de regio kan worden betekend. ‘Waar hebben we het nu over?’

Enkele initiatieven zijn:

In oktober is de Week van het Werk “Westfriesland werkt” en wordt gestreefd wordt ook open dagen bij diverse bedrijven in onze regio te organiseren! Nader bericht volgt.

Werkgroep Regio op de kaart

Aandachtspunt op de moment is de (durf)watersport; ontwikkeling hiervan en ontwikkeling van de kustlijn Westfriesland.

Ook is er een Toeristisch Platform West-Friesland opgericht, waarin ook de toeristische coördinators van de gemeentes zitting in hebben. Het uitvoeringsplan van de gemeentes wordt hierin besproken. Dit is de kapstok voor de toekomstige positionering van Westfriesland. Gekeken wordt of de kernkwaliteiten van Westfriesland voldoende worden gedekt en of wij ons herkennen in de focus. De lokale initiatieven moeten ook gekoppeld kunnen worden.

De WBG tracht zoveel mogelijk aansluiting te vinden om Westfriesland op de kaart te zetten.

 

 

 

Werkgroep Bereikbaarheid

Deze werkgroep houdt zich bezig met de bereikbaarheid van Wesfriesland waaronder ook de digitale bereikbaarheid.
Aandachtspunten zijn:

 • Lobby opstarten richting NS, aansluiten.
 • Lobby spitsstrook A7 vanaf Hoorn.
 • Bereikbaarheid centrum Hoorn.

Eind juni heeft de WBG een reactie gestuurd op de structuurvisie Corridor studie Amsterdam-Hoorn via MIRT.

Ondernemersverenigingen “werving nieuwe (jonge) leden”

Deze werkgroep heeft als aandachtspunt nieuwe (jonge) leden te werven voor de aangesloten verenigingen.
Gestreefd wordt dit gezamenlijk op te pakken en kennis te delen.

Aandachtspunten kunnen zijn:

 • Actiever digitaal communicatiebeleid.
 • Podium via WBG om aangesloten clubs te presenteren.
 • Informatie van Kamer van Koophandel opvragen en verspreiden onder de aangesloten vereniging tot een actieve opvolging.
 • Stimuleren om introducés mee te nemen en mogelijk zelfs speciale events plannen zodat het toegankelijk wordt voor een introducé.

 

Werkgroep Duurzaamheid

De WBG heeft o.a. als doelstelling bij te dragen aan de grote doelstellingen m.b.t. het klimaat en de reductie van de CO2 uitstoot. De WBG wil die bijdrage vormgeven door het faciliteren en stimuleren van haar leden bij het nemen van maatregelen in hun bedrijf. Gestreefd wordt hierbij gebruik te maken van o.a. de bestaande ervaringen van onze leden en deze zoveel als mogelijk als inspiratie beschikbaar maken aan de andere leden. Hierdoor gaan de leden elkaar helpen ook hun bijdrage te leveren maar dan wel aan de hand van keihard bewijs dat het uitgevoerd kan worden, effectief is en bijdraagt aan het bedrijfsresultaat.

Ook is er een project gestart om bedrijventerreinen zoveel als mogelijk Energie positief te krijgen en het ambitieuze project is gestart op het bedrijventerrein Hoorn80. Gestart wordt om het eigen energieprofiel van de bedrijven te verbeteren.

 

 

Economische Agenda

Samen met de Westfriese gemeenten is de Regionaal Economische Agenda opgesteld en aangenomen ter bevordering van de regionale economie. De WBG maakt deel uit van de Werkgroep Economische Zaken van de VVRE (portefeuillehouders Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie). In de economische agenda, effectief programma 2016 tot 2019, zijn projecten opgenomen in 5 deelthema’s:

 • Vitale regionale economie;
 • Regionaal afgestemde werkomgevingen en infrastructurele verbeteringen;
 • Westfriesland als regionaal gesprekspartner;
 • Westfriese samenwerking ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek;
 • Positionering Westfriese economie.

In ons actieplan 2016-2017 staat de economische agenda Westfriesland centraal met in het bijzonder aandacht voor:

 • Toerisme & Recreatie;
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid;
 • Bedrijventerreinen.